Nieuwsbericht

April 2015 | Veilig en gezond wonen in de Vinckebuurt

In de Vinckebuurt verschijnt straks een prachtige woonwijk. Toekomstige bewoners kunnen er onbezorgd wonen, recreëren, spelen en vooral genieten van deze unieke en historische plek in Uithoorn. Maar dat kan natuurlijk niet zomaar. Om veilig en gezond te kunnen wonen op het terrein wat eens een melkfabriek en vleesfabriek was, is/wordt de bodem gesaneerd. Hierbij willen wij u informeren over hoe, wanneer en waar dat gebeurt en is gebeurd en hoe daarmee rekening is gehouden bij de toekomstige inrichting en het gebruik van het gebied.

Waarom de bodem saneren?

Door de bedrijvigheid in het verleden zijn er op sommige plaatsen stoffen in de grond terecht gekomen. Alvorens we woningen gaan bouwen wordt de grond daarom eerst gesaneerd. De bodemsanering van het Vleeschhoekterrein door Zeeman Vastgoed is in 2013/2014 al afgerond. In november 2014 heeft BPD (de nieuwe naam voor Bouwfonds Ontwikkeling) een start gemaakt met de bodemsanering van het voormalige Campinaterrein aan de Wilhelminakade. Deze bodemsaneringen zijn gedetailleerd beschreven in een saneringsplan dat door de Provincie Noord-Holland is goedgekeurd.

Aanleiding om de bodem te saneren is de herontwikkeling van het gebied tot een nieuwe woonwijk met woningen met tuinen en omdat er tijdens de bouw grond wordt verplaatst. Daartoe moet de grond aan strengere wettelijke normen voldoen, veel strenger dan wanneer het terrein in gebruik zou blijven voor bijvoorbeeld industrie- of kantoordoeleinden.

Op het terrein komen nu verontreinigingen voor als olie, zware metalen en PAK’s. Dat zijn stoffen die zich in dit gebied niet verspreiden en vooral voorkomen in de bovengrond. Op sommige plaatsen echter zijn ze op wat grotere diepte (maximaal 4 meter) aangetroffen. Er is gekozen voor een uniforme aanpak die inhoudt dat er nauwelijks of geen beperkingen zijn voor het toekomstige gebruik als woongebied.

Hoe wordt de bodem gesaneerd?

In de wet is vastgelegd dat de grond moet bestaan uit een leeflaag van ten minste één meter grond die geschikt om op te wonen. Het gebied wordt dus opgehoogd. Dit is enerzijds noodzakelijk om ervoor te zorgen dat er geen wateroverlast in het gebied ontstaat, anderzijds is dat het gevolg van het opbrengen van een leeflaag van tenminste één meter grond. Omdat de hoogte nu nogal varieert, wordt de grond eerst geëgaliseerd. Graafwerkzaamheden dieper dan één meter zijn nodig voor de aanleg van kabels en leidingen zoals de nieuwe riolering. Een deel van de vrijkomende grond wordt gebruikt binnen het gebied. Daar bovenop wordt de leeflaag van één meter opgebracht. Daarnaast wordt een deel van de grond afgevoerd.

Er is door BPD gekozen om het saneren en het bouwen van de woningen zo kort mogelijk achter elkaar te laten plaatsvinden. Dit met als doel de overlast voor de omwonenden zo kort  en zo beperkt mogelijk te houden.

Overlast voor de omwonenden

Het werken op een terrein met een veenondergrond betekent, zeker gezien de leeftijd van de bebouwing aan de Thamerweg, de Burgemeester van Meetelenstraat en de Wilhelminakade dat de inzet van machines tot trillingen kan leiden. Wij hebben daarom aan het begin van het werk opnames gemaakt van de daar aanwezige woningen. In de uitvoeringsfase proberen we uiteraard zo min mogelijk overlast te veroorzaken. Tijdens het bouwen van de woningen zal niet op de traditionele manier worden geheid, maar zal met aangepaste trilling arme technieken worden gewerkt. Al het bouwverkeer zal zoveel als mogelijk via de Wilhelminakade ter plaatse van de oude inrit van de melkfabriek bij de Thamerkerk het gebied in gaan. Het is niet de bedoeling dat er bouwverkeer door de Burgemeester van Meetelenstraat en over de Thamerweg gaat rijden.

De saneringswerkzaamheden worden in opdracht van BPD uitgevoerd door Bunnik Milieutec te Nieuwerbrug. De werkzaamheden worden begeleid door Lievense CSO. Contactpersoon namens Lievense CSO is de heer B. Timmerman telefoonnr: 030-6594333.

Hoe gaan we verder?

Om voldoende waterberging in de wijk te realiseren (volgens de regels van Waternet) wordt de Thamersloot doorgetrokken tot aan het  kruispunt van de Burgemeester van Meetelenstraat. Het daar aanwezige speelplekje komt daarmee te vervallen. In de beide nieuwe buurten worden nieuwe speelplaatsen gerealiseerd.

Deze werkzaamheden voor het doortrekken van de Thamersloot vinden aansluitend aan de sanering plaats. De saneringswerkzaamheden zullen naar verwachting rond de zomer van 2015 gereed zijn.

BPD verwacht voor de zomer van 2015 de eerste rijwoningen in verkoop te brengen. Dit zijn de woningen gelegen aan en nabij de Burgemeester van Meetelenstraat. Bij een voorspoedige vóórverkoop behoort een startbouw eind 2015 tot de mogelijkheden. Hiermee samenhangend zal in het najaar van 2015 het terrein bouwrijp worden gemaakt, hetgeen betekent dat  de bouwwegen en rioleringen worden aangelegd.

Voor meer informatie over de eerste rijwoningen die in verkoop gaan, neem dan een kijkje op www.nieuwbouw-regentes.nl en meld u aan als belangstellende.

 
^ Terug naar Top